بردهای سری Artix

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی AVA7A14 ​FPGA :


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A15/XC7A35/XC7A50/XC7A75/XC7A100/XC7A200


Memory :


128Mb Config Flash
128Mb User Flash
1Mb EEPROM
4Gb DDR3


High Speed Interface... اطلاعات کامل محصول
قیمت وابسته به FPGA و Optionهای انتخابی است. برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
برد پردازشی AVA7A13 ​FPGA :


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A35T/XC7A50T/XC7A75T/XC7A100T/XC7A200T 


​​Convertor :


4CH ADC 40M/100M/125M 14/16bit
2CH DAC 125M 14bit
2CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory... اطلاعات کامل محصول
با قطعات پیش فرض 3,900,000 تومان.
AVA7A06 Processing Board FPGA:


High Performance Xilinx FPGA Artix-7 XC7A200T-2FBG676I


Convertor:


(2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit (Default : 2ch ADC 250M/14bit
(2CH TxDAC+ 1.6GS 16bit (AD9142A... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.