بردهای سری Zynq

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد زینک AVA7Z12 : Processor


Zynq XC7Z020/010 SoC


: Convertor


 

RF  Transceiver (AD9361 / AD9364)
------ 6 differential or 12 single ended ADC inputs
------ 4 differential or 8... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.